Amsterdamsestraatweg 554 te Utrecht  |  Routebeschrijving
A A

Privacyverklaring

Uw toestemming
Door u in te schrijven in onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop wij uw gegevens verwerken zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven, lees hieronder daarover meer.

Onze organisatie
Huisartsenpraktijk Elinkwijk is een samenwerking van 3 huisartsenpraktijken (HOED), gevestigd in Utrecht, aan de Amsterdamsestraatweg 554.

In onze praktijk werken huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemers van de praktijk tijdens afwezigheid van uw eigen huisarts of overig personeel. Zij gaan zorgvuldig om met uw medische en administratieve gegevens. Zij hebben een medisch beroepsgeheim of zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. De toegang tot uw digitale medisch dossier wordt vastgelegd en bepaald wie welke gegevens mag inzien om goede zorg aan u te leveren.

Wij zijn wettelijk verplicht een medisch dossier van u bij te houden, die we voor verschillende doeleinden verwerken, namelijk voor;

 1. Het verlenen van reguliere zorg tussen u en de huisarts;
 2. Het verlenen van Spoedzorg tussen u, de huisarts en Spoedpost Utrecht Stad
 3. Het verlenen van Chronische zorg en overige regionale programma’s tussen u, de huisarts en onze Regio-organisatie;
 4. Wetenschappelijk onderzoek.

Voor deze vier doeleinden zijn de volgende grondslagen van toepassing.

Grondslagen voor onze verwerkingen

1. Verlenen van reguliere zorg tussen u en de huisarts
Voor het verlenen van reguliere zorg aan u verwerken wij gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO) om een medisch dossier van u vast te leggen.
In het medisch dossier leggen wij de volgende gegevens van u vast:

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer, de naam van uw apotheek, uw verzekeringsgegevens en consulttarieven;
 • Medische gegevens, denk aan thuisbezoeken, afspraken in de praktijk, telefonische gesprekken, online consulten door uw naar ons verzonden. Hiervan leggen wij vast wat uw klachten zijn en welke afspraken wij samen gemaakt hebben, bijvoorbeeld het voorschrijven van medicijnen, of verwijzen naar een andere zorgverlener of laboratorium;
 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Laboratoriumuitslagen;
 • Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent;
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. Wij zijn verplicht uw medisch dossier ten minste twintig jaar te bewaren nadat de laatste wijziging in het dossier is aangebracht. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na akkoord van u en van uw nieuwe huisarts, uw medisch dossier naar hem/haar op via een beveiligde verbinding. Daarmee verhuisd ook onze bewaarplicht naar uw nieuwe huisarts.

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
  geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden
  gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond
  van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan uw huisarts. U kunt via ons patientenportaal inzage krijgen in uw dossier. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig. Meld u daarvoor aan bij onze assistente, zij helpt u graag verder. Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet kloppen, en wilt u deze laten wijzigen of verwijderen, overleg dan met uw huisarts.

Wij delen gegevens uit uw dossier met:

 • Een specialist of andere zorgprofessional (een diëtist of fysiotherapeut) als u naar hen wordt verwezen. Dit gebeurt via een verwijsbrief, met daarin de reden van de verwijzing, en overige relevante informatie, zoals medicatie, ziektegeschiedenis en onderzoeksresultaten;
 • Uw medebehandelaars als we onze gezamenlijke zorg aan u willen afstemmen, dit verloopt telefonisch, maar kan ook per beveiligde e-mail of ander systeem waarmee we veilig onderling communiceren. Hier is geen expliciete toestemming van u voor nodig. Zodra wij verzoeken krijgen van derden over uw gezondheidssituatie (denk bijv. aan Arboartsen of advocaten) dan vragen wij hiervoor eerst uw toestemming om gegevens te mogen verstrekken;
 • Uw apotheek als u een recept krijgt voorgeschreven van uw huisarts, waarbij we ook wettelijk gezien bloeduitslagen voor nier- en leverfuncties delen als die van u bekend zijn;
 • Beheerders van ons automatiseringssysteem Pharmapartners Medicom/MijnGezondheid.net die in opdracht van ons uw gegevens veilig beheren in Nederland die aan wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast voeren ze werkzaamheden uit in onze opdracht, waaronder het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het updaten van software of het maken van back-ups;
 • Wij maken gebruik van de diensten van Calculus om alle declaraties bij de zorgverzekeraar in te dienen.

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.
Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te bieden.

2. Verlenen van Spoedzorg tussen u, de huisarts en Spoedpost Utrecht Stad
Wanneer u in de avond, nacht of weekend met spoed door een huisarts gezien moet worden, is het voor de zorgverlening prettig als de triagist of de huisarts op de Spoedpost Utrecht Stad inzage hebben in een korte samenvatting van uw medisch dossier dat wij van u vastleggen in de huisartsenpraktijk. Daarom is onze praktijk aangesloten op het Landelijk Schakelpunt.

De inzage in deze samenvatting op de Spoedpost is alleen mogelijk als u hiervoor aan uw eigen huisarts toestemming hebt gegeven. In deze samenvatting staan gegevens over:

 • Uw medicijnen waar u niet goed tegen kunt of last van kunt hebben als u verschillende medicijnen gebruikt. Dat worden allergieën, intoleranties en contra-indicaties genoemd (de zgn. ICA-gegevens);
 • Medicijnen die aan u zijn voorgeschreven;
 • Uitslagen van onderzoeken;
 • Ziektes die u heeft gehad of nog mee bekend bent;
 • De laatste contacten die wij van u genoteerd hebben.
  U vindt hierover meer informatie op: https://www.volgjezorg.nl/toestemming

U kunt altijd contact opnemen met onze assistente om uw toestemming te geven of deze weer in te trekken.

Als u toestemming hebt gegeven aan uw huisarts voor inzage op de Spoedpost van een samenvatting van uw medisch dossier, dan kunnen apothekers, die ook op het Landelijk Schakelpunt zijn aangesloten, de voorgeschreven medicijnen inzien die wij van u hebben vastgelegd, mocht dat voor de zorgverlening nodig zijn.

Van de Spoedpost ontvangen wij van onze patiënten van elk bezoek aan de Spoedpost bericht. Daarin staat wat uw klachten waren en wat er is afgesproken. Dat bericht voegen wij toe aan uw medisch dossier. Dat dossier kunt u weer inzien via ons patiëntenportaal of via een zelfgekozen PGO (https://www.pgo.nl/kies-een-pgo/). Zo blijven u en uw huisarts op de hoogte van de zorg aan u, ook buiten kantoortijden. Hiervoor is geen toestemming nodig.

3. Verlenen van Chronische zorg en overige landelijke en regionale programma’s tussen u, de huisarts en onze Regio-organisatie
Om zorg te kunnen bieden aan onze patiënten met Diabetes, COPD, Hart- en Vaatziekten, of Ouderenzorg en GGZ hebben wij een overeenkomst gesloten met onze Regio-organisatie Huisartsen Utrecht Stad / Sterkz.org. Samen met uw huisarts beslist u of u in aanmerking komt voor een van deze programma’s en of u daaraan wilt deelnemen.

De Regio-organisatie draagt zorg voor de kwaliteit van de zorgprogramma’s en financiële afwikkeling van deze zorg, in opdracht van de Zorgverzekeraars.

Daarnaast zijn er programma’s die regionaal worden gecontracteerd tussen Zorgverzekeraars en de Regio-organisatie. De Regio-organisatie draagt zorg voor deze financiële afwikkeling op basis van aangeleverde gegevens door ons. Hebt u vragen over declaraties op naam van de Regio-organisatie, dan kunt u die aan ons stellen.

Dat betekent het volgende:

 • Wij sturen ons patiëntenbestand naar Calculus om onze consulten voor Diabetes, COPD, Hart- en Vaatziekten, Ouderenzorg en GGZ, bij de zorgverzekeraar van u te laten declareren en wij ontvangen daarvoor kwaliteitsrapportages voor terug om aan onze kwaliteitsverplichtingen te kunnen voldoen.
 • De Regio-organisatie ontvangt de toegekende declaraties van zorgverzekeraars en zorgt dat wij en overige zorgverleners die betrokken zijn bij Chronische Zorg betaald krijgen.
 • Op het overzicht dat de Regio-organisatie ontvangt staat uw naam, adres en woonplaatsgegevens, uw Burgerservicenummer en het zorgprogramma of ander programma waarmee de Regio-organisatie afspraken heeft gemaakt met de zorgverlener.

4. Voor wetenschappelijk onderzoek
Onze praktijk doet mee aan wetenschappelijke onderzoek, uitgevoerd door het Julius Huisartsen Netwerk. Wij leveren hiervoor patiëntendossiers aan, die eerst door een betrouwbare organisatie worden gepseudonimiseerd. Uw persoonsgegevens worden dan onherkenbaar gemaakt. De onderzoekers van het Julius Huisartsen Netwerk ontvangen alleen gepseudonimiseerde gegevens die niet meer tot u als persoon herleidbaar zijn. Wij hebben een overeenkomst hiervoor met het Julius Huisartsen Netwerk afgesloten.

Op grond van art. 24 UAVG en art. 7:458 BW kan in het kader van wetenschappelijk onderzoek zonder uw toestemming medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt als er sprake is van algemeen belang. Reden hiervoor kan zijn “het vragen van toestemming is onmogelijk of kost een onevenredige inspanning”. Wij vragen u voor deelname aan het Julius Huisartsen Netwerk geen expliciete toestemming, omdat niet of nog onvoldoende duidelijk is voor welk wetenschappelijk onderzoek de gegevens gebruikt kunnen gaan worden.

Onze praktijk doet mee aan andere, hieronder genoemde organisaties voor wetenschappelijk onderzoek. Met al deze organisaties hebben wij overeenkomsten gesloten.

Welke gegevens verstrekken wij aan wie?

 • Medische en administratieve gegevens aan;
  • IPCI (Integrated Primary Care Information vanuit Erasmus MC, Rotterdam).

Als wij uw medische en administratieve gegevens (niet herleidbaar tot u als persoon) niet mogen delen voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat aangeven bij onze assistente. Zij noteert dat in uw medisch dossier.

Wat u kunt doen bij gebruik van ons patientenportaal

 • Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw inloggegevens;
 • Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan;
 • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt;
 • Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken;
 • Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi als u buitenshuis bent;
 • Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

Klachtenprocedure van onze praktijk
Zie hiervoor de klachtenprocedure van onze praktijk.

Functionaris gegevensbescherming
Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hebt een eventuele klacht over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dat melden aan FG@huisartsenutrechtstad.nl.

Actueel

25/06

Sabbatical dokter Verboom

Dokter Peter Verboom neemt een sabbatical van september tot en met nov...

Lees meer
19/06

Bloedprikken zonder afspraak in Utrecht

Bloed prikken zonder afspraak kan op de volgende twee locaties: &nb...

Lees meer
Archief